Personvernerklæring

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Fitjar Kraftlag SA ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig

Fitjar Kraftlag SA er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Fitjar Kraftlag SA.
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget

Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, avtale med kunde eller samtykke. Et annet alternativ kan være såkalt berettiget interesse i den behandlingsansvarliges favør.

Behandlingsformål

Aktuelle behandlingsformål for behandling av personopplysninger i Fitjar Kraftlag SA kan typisk være:

  • Administrere kundeforhold

  • Måling, avregning og fakturering

  • Teknisk drift og kundestøtte

  • Markedsføring

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Fitjar Kraftlag SA har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale, samtykke eller hjemmel i lov. Når Fitjar Kraftlag SA ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Vi viser til standard nettleieavtale §15 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Fitjar Kraftlag SA har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Tilslutning til bransjenorm

Fitjar Kraftlag SA er tilsluttet bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i Energibransjen. Informasjon om bransjenormen finnes hos EnergiNorge