Om Fitjar Kraftlag SA

Namnet til samvirkelaget er Fitjar Kraftlag SA.

Vedtektene vart sist endra i 2016.

  • Agnar Aarskog er styreleiar.

  • Håvard Singelstad er elverksjef.

Kraftlaget held til på Årskog i Fitjar, der det har kontor, lager, garasjar og kraftverk.

Føremålet er å eiga, byggja og driva energiforsyning i heile konsesjonsområdet - herunder produksjon og omsetting av energi. Kraftlaget kan selja kraft til kundar utanfor konsesjonsområdet. Kraftlaget kan også driva, eiga eller samarbeida med andre verksemder med naturleg tilknytning til føremålet. Kraftlaget kan delta i utvikling og ivaretaking av felles samfunnstiltak i konsesjonsområdet, samt gi gåver til ålmennyttige føremål.

Fitjar kraftlag vart stifta 10. april 1935 med føremål å byggja ut kraftverk og overføringsliner. I 1951 vart kraftlaget omdanna til eit parteigarlag slik det er i dag. 90 prosent av partane er i privat eige, medan Fitjar kommune eig 10 prosent.
Fitjar Kraftlag eig produksjons- og overføringsanlegg i konsesjonsområdet. Dessutan eig det 3,4 prosent i Sunnhordland Kraftlag.
24. juni 2005 vart Midtfjellet Vindkraft AS skipa. Utbygginga av vindkraftområdet starta september 2011.

Fitjar Kraftlag har dessutan etablert eit omfattande fiberoptisk breiband-nett i heile kommunen og i Brandasund-området.
 

Bli medlem!

Du kan også verta medeigar i Fitjar kraftlag dersom du er knytta til nettet i Fitjar. Ta kontakt med kraftlaget om du ynskjer kjøpa eigelutar. Me ser det som viktig at eigarane våre og representantane deira er lokalt forankra. Verdiane vert skapte lokalt og skal førast tilbake til kundane og lokalsamfunnet.