fornybar kraft

Fitjar Kraftlag satsar på fornybar kraft!

Me har eigen vasskraftproduksjon i 2 småkraftverk, Årskog kraftstasjon og Rimbareid kraftstasjon. Normalproduksjonen på desse er på over 5 GWh.
Kraftverka er registrert og mottar såkalla opprinnelsesgarantiar. Garantiane kan kjøpast, og er eit "øyremerke" på at kunden har kjøpt straumen frå eit spesifikt anlegg. Les meir om dette på https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/opprinnelsesgarantier/.

Fitjar Kraftlag har sidan 90-talet arbeidd med å realisera Midtfjellet Vindkraft AS, og eig i dag 3,48 % i selskapet. Midtfjellet har i dag 44 vindmøller og produserer om lag 347 GWh i eit normalår.

Den største satsinga vår er SKL (Sunnhordland Kraftlag), som vart stifta på 40-talet for og skaffa til vege straum til Sunnhordland. Me eig i dag 3,4 % i SKL. SKL eig og driv 11 kraftstasjonar og har ein årleg produksjon på 2.100 GWh.

Det vil sei at Fitjar Kraftlag eig, direkte og indirekte, omlag 88 GWh med fornybar kraft!

Vil du vita meir om Midtfjellet Vindpark AS og SKL, så kan du følgja linkane under. 

SKL