Innkalling til årsmøte 2019

Dato: Torsdag 6. juni 2019
Tid: kl. 19.00
Stad: Fitjar Kultur-/ og Idrettsbygg, kultursalen

Sakliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2. Val av teljekorps
Sak 3. Val av møteleiar
Sak 4. Val av to personar til å underskrive møteprotokollen
Sak 5. Styret si Årsmelding og Årsrekneskap for 2018
Sak 6. Disponering av overskot
Sak 7. Forrenting av partskapitalen
Sak 8. Fastsetting av godtgjersle til styret
Sak 9. Fastsetting av godtgjersle til valnemnd
Sak 10. Fastsetting av godtgjersle til revisor
Sak 11. Vedtektsendringar
Sak 12. Val av styremedlemmar, styreleiar, varamedlemmar og valnemnd

Last ned:

Sakspapir vert også lagt ut hos Fitjar Kraftlag i Årskog frå 29. mai 2019.

Vi opnar for registrering kl. 17.00 på møtedagen, registreringa sluttar kl. 18.30. Ein kan og registrera seg på Kraftlaget same dag mellom kl. 08.00 – 15.00.

Vel møtt!

Helsing

Fitjar Kraftlag SA v/ styret

Gasta Design